โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดบรรยายพิเศษ การยกระดับฯ SLA สู่มาตรฐานด้านการให้บริการ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดบรรยายพิเศษ การยกระดับฯ SLA สู่มาตรฐานด้านการให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) แก่บุคลากรของหน่วยงาน มี ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ Arthur G. Leo, Ph.D. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Consultant Chairman of a self-agency ARTHUR : Arts of Human resources) เป็นวิทยากรบรรยาย เป้าประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับหาแนวทางการจัดทำมาตรทางด้านการให้บริการของหน่วยงานในอนาคตแก่บุคลากร ที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมครั้งนี้ฯ มาปรับใช้ในการให้บริการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน สู่การยกระดับการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ มีมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา รวมไปถึงผู้ขอรับบริการจากภายนอก ต่อไป 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สุทธิพงศ์ ตานที นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ