โลโก้เว็บไซต์ รองผอ. วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผอ. วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   คืนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ขบวนกระทงใหญ่ ของ มทร.ล้านนา ณ จุดตั้งขบวนกระทงที่ ๖ บริเวณข่วงประตูท่าแพ นำโดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยในปีนี้ มาภายใต้แนวคิด จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด "อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม" ที่บอกเล่าถึงตำนานแม่กาเผือก
   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประกวดกระทงใหญ่ เนื่องในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยขบวนกระทงใหญ่จะกระกระจายตามจุดต่างๆ จำนวน ๗ จุดหลักของบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งขบวนฯ ของ มทร.ล้านนา ประจำ ณ จุดที่ ๖ บริเวณข่วงประตูท่าแพ มีทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ ขบวน โดยร่วมส่งประกวด จำนวน ๒๒ ขบวน และร่วมสนับสนุน จำนวน ๓ ผลการประกวดกระทงใหญ่ปีนี้ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๑ มาครอง พร้อมเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ ๒ ที่นั่ง จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนรางวัลกระทงยอดเยี่ยม คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๒ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา