โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วม อบรม “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วม อบรม “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวพ.มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research)  ณ ห้องประชุม บัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๖ พรรษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research) มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สวพ.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน, ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ, ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ซึ่งหัวข้อการบรรยาย คือ ๑.แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ๒.การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล R2R (Data Collection and Analysis for R2R) ๓.การพัฒนางานวิเคราะห์ สังเคราะห์และคู่มือปฎิบัติงาน 
   ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ ทาง สวส.มทร.ล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายงาน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่ส่งผลถึงความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาองค์กรต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา