โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ อบรมการใช้งาน Ms Excel นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ก่อนสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ อบรมการใช้งาน Ms Excel นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ก่อนสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 กันยายน 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อบรมการใช้งาน Microsoft Excel แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รายวิชา Pre Co-operative Education/Pre Job internship (BOAEC๑๑๔) ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด เป้าประสงค์การอบรมฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด , ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา