โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ อบรมการใช้งาน Ms Word นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ก่อนสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ อบรมการใช้งาน Ms Word นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ก่อนสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อบรมการใช้งาน Microsoft Word แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รายวิชา Pre Co-operative Education/Pre Job internship (BOAEC๑๑๔) ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด เป้าประสงค์การอบรมฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา