โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ภายใต้โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ภายใต้โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ กองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ภายใต้โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab ๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง ๖ พื้น
   มี คุณสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯว่า มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๗ หน่วยเบิกจ่ายและมีงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี กองคลังจึงร่วมมือกับมือสำนักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินเดือนมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดเวลาและงบประมาณ สามารถรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายนำไปใช้วางแผนและบริหารงบบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มใช้ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์พร้อมกันทุกหน่วยเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนั้นจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีสามารถปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   ด้านรองศาสตราจารย์ สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ประธานเปิดงาน) เผยถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคคลและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็น    กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บุคลากรได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานต่อกัน และมีการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและประหยัดทรัพยากร ทั้งด้านเวลาและบุคลากร ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ
   นอกจากนี้ระบบฯ ดังกล่าว ยังสามารถใช้งานบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้บุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยฯ สามารถดูสลิปเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ และระบบเบิกจ่ายเงินเดือนออนไลน์ยังเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีและงบประมาณไปยังระบบ ERP เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯมีระบบการเบิกจ่ายเงินออนไลน์ที่มีฐานข้อมุลด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณที่สามารถนำไปใช้บริหารมหาวิทยาลัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา และ นายณัฐพล วิโชนิตย์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา