โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุม หน่วยงาน การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  2/63 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุม หน่วยงาน การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  2/2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab 1 โดยมี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น การประชุมได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด คือ
ระเบียบวาระที่ 1            เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            - พิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563                                                                         

ระเบียบวาระที่ 3            เรื่องสืบเนื่อง

                                    -  ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4            เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                                    4.1 รายงานความคืบหน้า การดำเนินการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

                                    4.2 การจัดเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโควิด 19 สำหรับผู้มาใช้                               บริการห้องสมุด

                                    4.3 แจ้งผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ                               บุคลากรสำนักวิทยบริการ

ระเบียบวาระที่ 5            เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                                    5.1 พิจาณา (ร่าง) ปฎิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564             

ระเบียบวาระที่ 6            เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

           การประชุมครั้งนี้นอกจากเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ทาง สานักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงแผนรองรับการให้บริการทางด้านสารสนเทศต่างๆ สำหรับในช่วงของการเปิดภาคการศึกษา 1/2563 อีกด้วย

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา