โลโก้เว็บไซต์ วันพืชมงคล ๑๑ พฤษภาคม  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพืชมงคล ๑๑ พฤษภาคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤษภาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพืชมงคล
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมมั่นใจในการเพาะปลูก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพุทธ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา