โลโก้เว็บไซต์ แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามความทราบแล้วนั้น

   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๕ อีกทั้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญาทดลองงานกับ
ทางมหาวิทยาลัย ขอให้ติดตามข่าวประกาศจากทางกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนนา อีกครั้งหนึ่งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา