โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ปี ๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ปี ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ณ อาคารหอสมุด
   โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน การจัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด            เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือให้ตรงกับความต้องการของคณะและสาขาวิชา ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังรายละเอียด ประกอบด้วย

      - การออกร้านจำหน่ายหนังสือตำราภาษาไทย และต่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับร้านหนังสือที่มาให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เลือกเข้าออกสมุด มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ร้าน คือ  ๑.ร้าน Asia Books สาขาสุริวงค์บุ๊คเซนเตอร์ ๒.ศูนย์หนังสือจุฬา ๓.ร้านเมดซายน์ บุ๊ค ๔.บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด มหาชน  ๕.ร้านบุ๊คเน็ท ๖.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๗.ร้านโดมบุ๊คส์ ๘.ร้านนิวบุ๊คส์กรุ๊ป ๙.บริษัท นิว โนเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ๑๐.ร้านบุ๊คทูเดย์ และ ๑๑.บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
      - การบรรยายพิเศษ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เรื่อง digital disruption /people move (สำหรับอาจารย์ และบุคลากร) หัวข้อ : University in the future (มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล) โดย. รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา Vice President for Spacial Affairs, RMUTL และ หัวข้อ Digital Disruption /People move (ดิจิทัล ดิสลัฟชั่น ไม่น่ากลัว, รู้ไว้ ปรับตัวทันโลก)โดย คุณภูเบศ หมื่นศรี Data analysis Team leader-AIS North ส่วนช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เรื่อง 2020 World Change People move (สำหรับนักศึกษา) หัวข้อ : 2020 Business ? Change World รู้ก่อนปรับตัวทันโลก(สำหรับนักศึกษา) โดย. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
      - กิจกรรม DIY ทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      - การแข่งขัน PUBG  Mobile และROV Battle@RMUTL เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนการประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การคาดคะเนและการคำนวณ ผ่านการเล่นเกมส์ ซึ่งผลการแข่ง PUBG Battle@RMUTL รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม Set Zero รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ทีม Davy Jones และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม AE กินไก่หรอมๆ  ส่วนผลการแข่งขัน ROV Battle@RMUTL รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Champion Super  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Super Bolt รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Wip Wup และทีม ConTrolMe

      - แนะนำบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมที่แนะนำเกี่ยวบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในการดูแล และให้บริการ จากสำนักวิทยบริการฯ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย ระบบดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการเรียน การสอน และการวิจัย ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบ SIS แอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษา ระบบยืม-คืน ด้วยตนเองแบบออนไลน์ และ Booking RMUTL ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฯลฯ  
      - กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายในงานฯ  โดยประกาศผลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓​ ที่ผ่านมา ผลการประกวด สรุปได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ผู้ใช้ Facebook : Janaporn Punsaen ยอด Like จำนวน ๓๑๗ Like ยอด Share ๒๒ ครั้ง = ๕๓๗ คะแนน สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้ใช้ Facebook : Namfon Scd ยอด Like จำนวน ๓๑๘ คะแนน ยอด Share ๑๙ ครั้ง = ๕๐๘ คะแนน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้ใช้ Facebook : จิรัฐติกาล แก่นดี ยอด Like จำนวน 143 คะแนน ยอด Share 14 ครั้ง = 283 คะแนน   
      - กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล  
      - กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สำนักวิทยบริการฯ 2019, แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด 2019 โดยทำการมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ช่วงของพิธีเปิดที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล รางวัลแฟนพันธุ์แท้ สำนักวิทยบริการฯ คือ อาจารย์มนตรี เงาเดช สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลแฟนพันธุ์แท้ ห้องสมุด คือ อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล หลักสูตร International Business Management คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (17-02-62) >>> คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (18-02-62) >>> คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (19-02-62) >>> คลิกที่นี่

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ธนพล มูลประการ กองประชาสัมพันธ์ ,ธณพงค์ ชัญญาชัย และ ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด สวส.มทร.ล้านนา  กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา