โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สำนักวิทยฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สำนักวิทยฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ฐาน ได้แก่ 

     ๑) ProQuest Dissertations & Theses Global           
     ๒) IEE/IEL Electronic Library(IEL)           
     ๓) ACM Digital Library           
     ๔) SpringerLink-Journal           
     ๕) Web of Science           
     ๖) American Chemical Society        

     โดยครั้งนี้ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(สวส.มทร.ล้านนา) กล่าวให้การต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรมการอบรมฯ และมีบุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา และได้รับเกียรติจาก คุณจิราวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศภาคเหนือเพื่อการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเข้าอบรมดังนี้          

     ๑.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
     ๒.มหาวิทยาลัยนเรศวร        
     ๓.มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
     ๔.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      
     ๕.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        
     ๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        
    ๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
    ๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
    ๙.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
  ๑๐.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      
  ๑๑.มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา,กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา