โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science (ทีได้รับการยกเว้นค่าอบรม) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science (ทีได้รับการยกเว้นค่าอบรม)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ตามที่ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science สำหรับผู้ที่สนใจในด้าน Data Science และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเป็นการสอนเชิงปฎิบัติการใช้เครื่องมือและการเขียน Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning  หลังจากอบรมสามารถต่อยอดไปสู่ หลักสูตร Deep Learning, Machine Learning ได้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab4) อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะผู้ประสานงานฝึกอบรม ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครของมหาวิทยาลัยทีได้รับการยกเว้นค่าอบรม จำนวน 5,900 บาท  จำนวน 23 ราย ดังนี้

 1. นางสาวนงนุช เกตุ้ย
 2. นายปกรณ์ สุนทรเมธ
 3. นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย
 4. นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์
 5. นายธีรภพ แสงศรี
 6. นายวรการ  ใจดี
 7. นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ
 8. นางสาววาสนา ดวงคำ
 9. นายวชิระ หล่อประดิษฐ์
 10. นายออมทรัพย์ อินกองงาม
 11. นางกมลลักษณ์  ชัยดี
 12. นางสาวสุขุมาล ตั้วสกุล
 13. นางสาวภรณ์ธิพัชร  วิมุกตายน
 14. นายนราวิชญ์   ความหมั่น
 15. นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์
 16. นางสุวรรณี เจียรสุวรรณ
 17. นายวัชรพงศ์ ศรีแสง
 18. นายอนันท์  ทับเกิด
 19. นายณรงค์ นันทกุศล
 20. นายพิภพ อินต๊ะภา
 21. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง
 22. นายธิติวัฒน์ ตาคำ
 23. นางสาวปวียา รักนิ่ม
 24. นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมครบตามจำนวน 2 วันจึงจะได้รับวุฒิบัตรของโครงการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำโน็ตบุ๊คมาเอง และเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาโครงการด้วยตนเอง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา