โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดประชุม Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดประชุม Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ณ ห้องประชุม สวส.มทร.ล้านนา มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จากนโยบาย เพื่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ตลอดระยะเวลา ๔ ปี  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ โดยมีรายละเอียด คือ

ปรัชญา : RMUTL Digital University  “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม”

 Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Faculties
   อันเนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน(Disruptive Technology) มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อม เพื่อนำพานักศึกษา และบุคลากรสู่ Digital Life

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ

* สร้างบันฑิตและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
* ส่งเสริมอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
* สนันสนุนกระบวณการจัดการศึกษานักปฎิบัติ(Hands-On)โดยใช้ระบบ E-Learning และเทคโนโลยีดิจิตอล

พันธกิจ
* พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลังของมหาวิทยาลัย
* ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
* บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหาร ๔ ด้าน คือ
๑.พัฒนาการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการทั่วไป
๒.พัฒนางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลกลางของ มหาวิทยาลัยฯสู่มาตฐานการบริการ
๓.พัฒนาระบบการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่จะสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและคุณภาพของการทำงานในสำนักฯ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ให้บุคลากรมีประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ รวมทั้งมีจิตวิญญาณในการให้บริการ
   นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวนโนบาย สวส.มทร.ล้านนา ข้างต้น ที่สอดคล้องกับหลักการดำเนินการ และความเหมาะสมของโครงการ ทั้ง ๗ ข้อ ของ ดีป้า (Smart Living ,Smart Environment ,Smart Mobility ,Smart People ,Smart Economy Smart Governance ,Smart Energy) และได้ร่วมปรึกษาหารือ ข้อคิดเห็น ประเด็นต่างๆกับวิทยบริการฯ ทั้ง ๕ พื้นที่  อาทิ แผนการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มทร.ล้านนา (งบวัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา) แผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ (ห้องสมุด) เกิดการปรับตัวตามแผนการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และ Digital Life ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา