โลโก้เว็บไซต์ “นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๒  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

“นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   คืนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ในขบวนกระทงใหญ่ ของ มทร.ล้านนา อยู่ลำดับที่ ๑๑ นำโดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยในปีนี้ มาภายใต้แนวคิด “นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” อันหมายถึง เหนือแผ่นน้ำระมิงคนที เชิงอุจฉุปัพพตาดอยสุเทพ แลหนองบัวอันกว้างใหญ่ เป็นหนึ่งในชัยยะมงคลภูมิ ท่ามกลางระลอกไหวของผืนน้ำ ซ้ำยังบานแบ่งด้วยบัวบงกชแก้ว น้อมนำแล้วบูชาคุณ  ด้วยนวชนแต่ปางบรรพ์ สรรเสกแห่งลัวะเก้าตระกูล ผู้ทรงคุณนบไหว้ ยังอุจฉุปัพพตาดอยสุเทพ ที่เป็นมิ่งเกล้าห่มเงา แก่ชาวระมิงค์นคร นพีสีเชียงใหม่ ในขบวนประกอบด้วยโคมรัตนบงกช อันเป็นเครื่องสักการะ แห่งองค์พระชินธาตุเจ้าดอยสุเทพ อันเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งชาวเชียงใหม่ ที่ผู้คนทั้งใกล้ไกลต่างยกย่องสักการะ อันเป็นแดนแห่งพุทธทำนาย ที่จักได้ก้านกุ่งรุ่งเรืองไรแห่งบวรพระพุทธศาสนา ที่สถาปนาไว้แต่เก่าก่อน พรั่งพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ เมืองที่ลวะเก้าตระกูลสถิตสำราญ พร้อมดอกบัวบานสัตตบงกช ยอประณตไหว้สักการ ยังแดนสถานพิมานมงคล แห่งเมืองมนต์นพีสี นพบุรีศรีเชียงใหม่ เติบโตขึ้นใหญ่ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่หนุนนำสืบเนื่อง เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
   สืบเนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประกวดกระทงใหญ่ เนื่องในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  มีขบวนกระทงใหญ่ทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ ขบวน ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” ซึ่งผลการประกวดกระทงใหญ่ปีนี้ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๑ มาครอง พร้อมเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ ๒ ที่นั่ง จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนรางวัลกระทงยอดเยี่ยม (รางวัลชนะเลิศ) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ ๒ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ภาพ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา