โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : บริการยืมหนังสือต่อ...ด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : บริการยืมหนังสือต่อ...ด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ที่ต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)

ได้ที่ http://autolib.rmutl.ac.th


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา