โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ โครงการ “ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ)” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ โครงการ “ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ)”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ)" กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง "การพันและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ" หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ E-Learning ให้กับอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก และวิทยาลัยเทคนิคตาก ณ ห้อง EP ๓๑ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ตาก ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ทางผู้จัดฯ ต้องการให้อาจารย์ผู้สอน สามารถผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ และสามารถจัดทำรายวิชาผ่านสื่อออนไลน์ได้ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนต้นแบบอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดตาก อันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

เขียนข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : นายภรัญยู ใจบำรุง งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพ : ตรีภพ หมื่นปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต
   

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา