โลโก้เว็บไซต์ รักษาการฯ ผอ.ไอที สานต่อ..พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการฯ ผอ.ไอที สานต่อ..พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา อาจารย์ทองคำ สมเพราะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมบุคลากร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ณ ชั้น.๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่  
   
โดยรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๑๑๘ / ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกาาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ตามบัญชีแนบท้ายฯ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   ซึ่งรายละเอียดการประชุม ประกอบด้วย การติดตามเร่งรัดและสานต่องาน ที่ต้องขับเคลื่อนให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบริบทโครงสร้างการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งยังรับฟังข้อคิดเห็น จากบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติที่ดีร่วมกันต่อไป
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ,ตรีภพ หมื่นปราบ และ ดุจบวร โปธาอินท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา