โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e -Learning สำหรับอาจารย์ เขตพื้นที่น่าน,พิษณุโลก และลำปาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e -Learning สำหรับอาจารย์ เขตพื้นที่น่าน,พิษณุโลก และลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ เขตพื้นที่น่าน,พิษณุโลก และลำปาง ”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ e-Learning  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมของระบบ e-Learning โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการรายวิชาในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทางด้านการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่  4–5  เมษายน 2554   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล วิทยากรดำเนินการอมรมดังกล่าว 

ข่าวโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย  สวท.มทร.ล้านนา
ภาพโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย  สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา