โลโก้เว็บไซต์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้ความรู้พร้อมกับจัดทำรายงานการควบคุมภายในและรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์และแก้ไขปัญหาในการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


ภาพ/ที่มาข่าว : นายวิธวัฒน์ บุญเหลือ (นักศึกษาฝึกงาน) สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา