โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ประชุมร่วม VDO Conference การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภายใน มทร.ล ๖ พื้นที่   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ประชุมร่วม VDO Conference การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภายใน มทร.ล ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ณ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง บุคลากรผู้รับผิดชอบการออกเลขหนังสือราชการ (กองกลาง,คณะ,เขตพื้นที่) ผู้ดูแลระบบด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเขตพื้นที่ รวมถึงผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่
   เป้าประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องด้วยการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ซึ่งมีการกำหนดรหัสตัวอักษร พยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือของกระทรวงอุดมศึกษาฯใหม่ขึ้นมา โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รหัสพยัญชนะ อว ๐๖๕๔ นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วม ปรึกษาหารือกัน สำหรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา