โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ไอเฟิล-ไทยแลนด์ ได้เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Streaming VDO จำนวน 11 ฐาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไอเฟิล-ไทยแลนด์ ได้เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Streaming VDO จำนวน 11 ฐาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ด้วย บริษัท ไอเฟิล-ไทยแลนด์ จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้่กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Streaming VDO ของสำนักพิมพ์  Alexander Street Press จำนวน 11 ฐาน ประกอบด้วย  Education in Video ,Dance in Video, Opera in Video, Theatre  in Video, Filmakers Online, Ethnographic Video Online, Social Theory, World History  in Video, Women and Social Movements, International และ Counseling and Therapy  in Video I & II (ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) อันจะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นอย่างมาก
            จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล Streaming VDO ของสำนักพิมพ์  Alexander Street Press จำนวน 11 ฐาน ได้ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 1. Education in video                              URL :  http://ediv.alexanderstreet.com
เป็น Streaming Video ความยาว 144 ชั่วโมง ครอบคลุด้านการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ รวบรวมวิธีการสอน คำบรรยาย เอกสาร และเหตุการณ์ของนักเรียนและครูในห้องเรียนจริง มีเสียงพูดที่สอดคล้อง สามารถสืบค้นได้ มีบทพูดเลื่อนตามภาพในวีดิโอ
 1. Dance in Video                                   URL :  http://daiv.alexanderstreet.com
เป็น Streaming Video ความยาว 144 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาด้สนดนตรี รวบรวม dance performance จากเวทีการแสดงมาจัดทำเป็น online Streaming Video ประกอบด้วยงานของนักแสดงและบริษัทที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ยี่สิบกว่า 450 ผลงาน ให้ข้อมูลบตั้งแต่ปี 1950-ปัจจุบัน
 1. Opera in video                                    URL :  http://opiv.alexanderstreet.com
ครอบคลุมสาขาวิชา Music & Performing  Arts  ประกอบด้วยการแสดงโอเปร่าที่สำคัญที่สุด 250 ชุด วีดิโอบันทึกการแสดงบนเวที การสัมภาษณ์ และสารคดี รวบรวมการแสดงคลาสสิกจากผู้สร้างการแสดงโอเปร่าชั้นนำ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
 1. Theaters in Video                                URL :  http://ativ.alexanderstreet.com
รวบรวมละครเวทีที่สำคัญรัดับโลกกว่า 250 เรื่อง 100 video documentaries และ online streaming video ความยาว 500 ชั่วโทง เป็นผลงานของนักแสดงนำและผู้กำกับภายใต้ลิขสิทธิ์จากหลายแหล่ง รงบรวมผลงานการแสดงบนเวทีตั้งแต่ปี 1960-ปัจจุบัน
 1. Filmakers online                                  URL :  http://flon.alexanderstreet.com
เป็นฐานข้อมูลภาพยนต์สารคดีสำหรับการสอนและงานวิจัยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง โดยเนื้อหามีความร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ เชื้อชาติและเพศศึกษา สิทธิมนุษยชน กระแสโลกาภิวัฒน์และการศึกษาสากล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
 1. Ethnographic Video online                 URL :  http://anth.alexanderstreet.com
เป็นฐานข้อมูลแหล่งรวมภาพ Streaming Video เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด มีสารคดีคลาสสิกและร่วมสมัยที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำ มีความยาวมากกว่า 750 ชั่วโมง
 1. Social Theory                                   URL :  http://soth.alexanderstreet.com
เป็นฐานข้อมูลคลอบคลุมสาขาวิชาทางด้านสังคมวิทยา รวมถึงทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา มานุษยวิทยา การประพันธ์ และรัฐศาสตร์ ของนานาชาติ เป็นฐานข้อมูลทางทฤษฎีทางสังคม บทความที่มีอิทธิพลต่อเนื่องจากนักคิดคนสำคัญ
 1. World History in Video                      URL :  http://whiv.alexanderstreet.com
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ สามารถเข้าถึงภาพยนตร์มากกว่า 1,750 เรื่อง เป็นสารคดีเรื่องสำคัญและได้รับการยกย่องจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลก สามารถเรียกดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ยุคต่างๆตามช่วงเวลา สถานที่ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ
 1. Women and Social Movements, International URL :  http://wasi.alexanderstreet.com
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลกว่า 300 แห่ง ให้สามารถค้นหาได้จากจุดเดียวกัน ครอบคลุมเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงมีส่วนขับเคลื่อน มีวารสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานประชุมวิชาการกว่า 100,000 หน้า สิ่งพิพม์ จดหมาย รูปถ่าย บันทึกประจำวัน และรายงานจากคณะกรรมการระดับชาติต่างๆ
 1. Counseling and Therapy in Video I               URL :  http://ctiv.alexanderstreet.com
ฐานข้อมูลด้านการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาสามารถ ดูวิธีให้การบำบัดทั้งจากเหตุการณ์จริงและการแสดงซ้ำโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา
 1. Counseling and Therapy in Video II              URL :  http://ctiv.alexanderstreet.com
ฐานข้อมูลด้านการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาสามารถ ดูวิธีให้การบำบัดทั้งจากเหตุการณ์จริงและการแสดงซ้ำโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑:๓๗ น.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา