โลโก้เว็บไซต์ เปิดเรียน ออนไลน์ หลักสูตรด้านพลังงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเรียน ออนไลน์ หลักสูตรด้านพลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)ได้รับการสนับสนุนระบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (TCU-LMS) จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในการเปิดเรียนออนไลน์ฟรี จำนวน 10 หลักสูตร   สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่

      โดยสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ หลักสูตร ต่อ รอบการเรียน(รอรับรหัสเข้าเรียนทาง email ของท่าน) ระยะเวลาในการเรียนรอบละ เดือน กำหนดการเรียนดังนี้  
             รอบที่ ระหว่างวันที่ ธ.ค. 54 - 29 ก.พ. 55
             รอบที่ ระหว่างวันที่ มี.ค. 55 - 31 พ.ค. 55     มีรายละเอียดหลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1 กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (จำนวน 9 รายวิชา 27 ชม.)
 - วิชา การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 - วิชา โครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
 - วิชา โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ
 - วิชา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์
 - วิชา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 - วิชา ผลกระทบและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
 - วิชา ผลกระทบและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์
 - วิชา การพยากรณ์ความต้องการใข้ไฟฟ้า
 - วิชา แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

 

หลักสูตรที่ 2 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน (จำนวน 9 รายวิชา 40 ชม.)
 - วิชา การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมคุณค่าเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน
 - วิชา การจัดการการใช้ไฟฟ้า
 - วิชา การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 - วิชา การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
 - วิชา มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและการประบความเร็วมอเตอร์
 - วิชา การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ
 - วิชา การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา
 - วิชา การอนุรักษ์พลังานในระบบปรับอากาศและการทำความเย็นอุตสาหกรรม
 - วิชา การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
หลักสูตรที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน (จำนวน 3 รายวิชา 23 ชม.)
 - วิชา นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 - วิชา การใช้พลังงานในชีวิตประจาวันและแนวทางการประหยัดพลังงาน
 - วิชา การวิเคราะห์การใช้พลังงานในชีวิตประจาวันเพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
หลักสูตรที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (จำนวน 3 รายวิชา 47 ชม.)
 - วิชา การบริหารจัดการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
 - วิชา ความรู้ทั่วไปการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
 - วิชา ความรู้ทั่วไปการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทางความร้อน
หลักสูตรที่ 5 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (จำนวน 3 รายวิชา 41 ชม.)
 - วิชา มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานทั้งระดับชาติ และระดับสากล
 - วิชา ระบบการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานและอาคารควบคุม
 - วิชา วิศวกรรมคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
หลักสูตรที่ 6 พลังงานศึกษา (จำนวน 9 รายวิชา 43 ชม.)
 - วิชา ความรู้เรื่องแหล่งพลังงาน
 - วิชา เทคโนโลยีพลังงาน
 - วิชา การนาพลังงานมาใช้
หลักสูตรที่ 7 พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน (จำนวน 4 รายวิชา 42 ชม.)
 - วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
 - วิชา เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในปัจจุบันและอนาคต
 - วิชา ศักยภาพในการจัดการพลังงานทดแทนระดับชุมชน
 - วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
หลักสูตรที่ 8 พลังงานงานจากชีวมวล (จำนวน 3 รายวิชา 42 ชม.)
 - วิชา ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยและการนาไปใช้ประโยชน์
 - วิชา การใช้ชีวมวลในครัวเรือนและอุปกรณ์การเผาไหม้ ประสิทธิภาพสูง
 - วิชา เทคโนโลยีการใช้ชีวมวลในลักษณะก๊าซชีวมวล
หลักสูตรที่ 9 พลังงานจากกาซชีวภาพ (จำนวน 3 รายวิชา 45 ชม.)
 - วิชา ความรู้พื้นฐานการผลิตก๊าซชีวภาพ
 - วิชา การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - วิชา การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน
หลักสูตรที่ 10 พลังงานจากไบโอดีเซล (จำนวน 3 รายวิชา 45 ชม.)
 - วิชา ความรู้พื้นฐานการผลิตไบโอดีเซล
 - วิชา การใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - วิชา การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน และการควบคุมคุณภาพ

เงื่อนไขการเรียนออนไลน์
1. เข้าเรียนให้ครบทุกหัวข้อในรายวิชา
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
3. แบบทดสอบหลังเรียนต้องให้คะแนนเกินกว่า 80 % 
4. หากทำได้ครบทั้ง 3 หัวข้อข้างต้น จะถือว่าเรียนผ่าน โดยผู้เรียนจะได้รับใบเกียรติบัตรรายวิชา หรือเกียรติบัตรหลักสูตร หากเรียนผ่านทุกวิชาในหลักสูตร
5. ผู้เรียนที่เรียนผ่านรายวิชากว่า 1-3 รายวิชา มีสิทธิ์ลุ้นรับของรายวัล อาทิ IPAD 2 , Sumsung Galaxy Tab ,Sumsung LED Computer Monitor 20 นิ้ว , Air Card 3G ฯลฯ มูลค่ากว่า 500,000 บาท (1 ชื่อผู้เรียน มีสิทธิ์รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
       รอดูประกาศผลการเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการแจ้งผลทาง email

      หากประสงค์ส่งคนเข้าเรียนออนไลน์มากกว่า 10 คน หรือส่งเป็นหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม Excel ที่ได้รับแล้วส่ง mail ส่งกลับมาที่ m2nual@gmail.com ภายในวันที่ 25 พ.ย. 54  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มณีรัตน์ 02-6105238 , 087-5652288
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา