โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอฯ RMUTL MIS แด่ผู้บริหารฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอฯ RMUTL MIS แด่ผู้บริหารฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร (RMUTL MIS) แด่ผู้บริหารฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกอง สำกัดสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สืบเนื่องจากการประชุม ผู้บริหารฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีต่อการส่งเสริมให้เกิดการทำงาน สนับสนุนให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้งาน เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดข้อมูลของระบบกล่าวถึงข้อมูลด้านบุคลากร อาทิเช่น ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลประวัติการรับราชการ ประวัติการศึกษาของบุคลากร เป็นต้น 
              ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบฯ ดังกล่าว คงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต่อการใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา