โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สัมมนาฯ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ สัมมนาฯ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด)” ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอนแบบออนไลน์บนระบบ e-Learning โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมกับ ระบบe-Learning และให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการรายวิชาในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การอบรมในกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว/ภาพ  : นายสุธิติ พลอยแดง นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่   กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนามงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา