โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การใช้งานโปรแกรมฯ ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การใช้งานโปรแกรมฯ ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะนำการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สืบเนื่องจากโครงการนำร่องการเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวของอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ที่ผ่านมา 
            ท่านใดสนใจที่จะเข้าเรียนรู้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624 

ภาพ/ข่าว : นายชุติพงศ์ หอมนาน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา