โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้สรรหาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้บริการและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 16 อัตรา ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ที่สามารถเรียนรู้ถึงผังและระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบงานสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การดูแลและการให้บริการ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง สนองต่อความต้องการใช้งาน ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ในระบบงานของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อไป


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา