โลโก้เว็บไซต์ ปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พาณิช รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการกองการศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา