โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทน มหาวิทยาลัยฯ ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ...กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทน มหาวิทยาลัยฯ ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ...กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณอนุธิดา แก้วสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จบห.) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ ซึ่งกองทุนดีอี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมีหน้าที่หลัก ๒ ประการ คือ ๑.ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร และ ๒. จัดให้มีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการในหลายด้าน เพื่อรองรับการเติบโตของดิจิทัล เช่น ด้าน telecom, Internet services, Internet Boardband, Cyber Security, การพัฒนาเทคโนโลยี, การพัฒนาคน เช่น Coding Thailand, Digital Government (One Stop Service) เป็นต้น

ทำความรู้จัก : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คลิกที่นี่...!!
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : อนุธิดา แก้วสอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สวส.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา