โลโก้เว็บไซต์ วิทยากร สำนักวิทยบริการฯ แนะนำการใช้ Tell Me More นักศึกษา ภาคพายัพ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร สำนักวิทยบริการฯ แนะนำการใช้ Tell Me More นักศึกษา ภาคพายัพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวรสสุคนธ์ ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมการใช้งานให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังสามารถใช้ในการเรียนและเตรียมสอบ TOEIC ต่อไป โดยแบ่งเป็นภาคเช้า คือ วศ.บ.คก ชั้นปี 3 และภาคบ่าย คือ บธ.บ.บช ชั้นปี 1(สมทบ) และชั้นปี 2(สมทบ) ,อศ.บ.คก ชั้นปี 2 (ปกติ), ศศ.บ.กท ชั้นปี 3(ข) ,วศ.บ.กษ ชั้นปี 4 ,และวศ.บ.ฟฟ.ส ชั้นปี 4(4ปี) 
                หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา