โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา สาขาการบัญชี ร่วมสอบวัดผล พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษา สาขาการบัญชี ร่วมสอบวัดผล พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวรสสุคนธ์ ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปี 3ก. สมทบ (4ปี) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อการสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
               หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา