โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการบัญชี และสาขาบริหารการท่องเที่ยวเข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสาขาการบัญชี และสาขาบริหารการท่องเที่ยวเข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More Online

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวรสสุคนธ์ ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมการใช้งานให้กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2ก. และสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3ก. เพื่อสอบวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และยังสามารถใช้ในการเรียนและเตรียมสอบ TOEIC ต่อไป

          หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา