โลโก้เว็บไซต์ สวท. มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ การวางแผนระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ERP) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ การวางแผนระบบงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ERP)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา