โลโก้เว็บไซต์ ไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาไมโครซอฟท์ ฯร่วมกับบริษัท ลานนาคอม ฯ และสวท.มทร.ล้านนา จัดอบรม SCVMM+Hyper-V
บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับบริษัท ลานนาคอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา