โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e -Learning สำหรับอาจารย์ เขตพื้นที่น่าน,พิษณุโลก และลำปาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e -Learning สำหรับอาจารย์ เขตพื้นที่น่าน,พิษณุโลก และลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา