โลโก้เว็บไซต์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา