โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ
เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ มีกำหนดในการปรับปรุงระบบเค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา