โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ ร่วมโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ.ปี ๑ แผนกภาษาตะวันตก
แผนกวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมการเข้าใช้งาน โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More สำหรับนักศึกษา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา