โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555
สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการบันทึกวิดีโอ ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในการจัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้าร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา