โลโก้เว็บไซต์ นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (TMM Online) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา