โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สวส.มทร.ล้านนางานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓
   ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา