โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
สรุปผลผลคะแนนสอบ Tell me more  นักศึกษาใหม่ ปี 2556 เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ สอบวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,968 คน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา