โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เตรียมรับ Tell Memore Online
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อนันต์ มงคลเกียรติชัย รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา