โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี

งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี" 56

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา