โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร
วันนี้ 10 พฤษภาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมปรึกษาหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา