โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดประชุม Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดประชุม Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ จัดประชุม Video Conference แนวทางการขับเคลื่อนงานวิทยบริการฯ ๖ พื้นที่
   วานนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา