โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานต่างๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา