โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน TMM Online คณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน TMM Online คณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนากลุ่มงานสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน TMM Online คณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ฯ
นนี้ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นางสาวณหทัย เจริญเมือง หัวหน้ากลุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา