โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการทดสอบระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการทดสอบระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาแจ้งการทดสอบระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการทดสอบวงจรสื่อสารและระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   (เฉพาะเขตพื้นที่ ภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา