โลโก้เว็บไซต์ มิติใหม่ของวิทยบริการฯ แนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิติใหม่ของวิทยบริการฯ แนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนามิติใหม่ของวิทยบริการฯ แนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ หารือแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน โดยได้รับเกี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา