โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License)
ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา